top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w przedsiębiorstwie Katarzyna Lewandowska Głośniej Management, ul. Batalionów Chłopskich 75A lok. 16, 01-305 Warszawa jest Katarzyna Lewandowska.
   

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: 
  a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
  b) umożliwienia zawarcia umowy z Katarzyną Lewandowską Głośniej Management, ul. Batalionów Chłopskich 75A lok. 16, 01-305 Warszawa

   

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 
  a) podmioty, którym administrator Pana/Pani danych osobowych przekazuje dane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, dla celów obsługi księgowej i prawnej, 
  b) podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych, 
  c)  organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem, 
  d) podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych następuje na podstawie Pana/Pani wniosku lub zgody, 
  e) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.

   

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy i po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   

 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
   

 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
   

 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w przedsiębiorstwie Katarzyna Lewandowska Głośniej Management, ul. Batalionów Chłopskich 75A lok. 16, 01-305 Warszawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
   

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania ze względu na współpracę z Katarzyną Lewandowską Głośniej Management, ul. Batalionów Chłopskich 75A lok. 16, 01-305 Warszawa oraz przepisów podatkowych. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie współpracy z Katarzyną Lewandowską Głośniej Management, ul. Batalionów Chłopskich 75A lok. 16, 01-305 Warszawa. Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach kadrowo-płacowych oraz systemach wspomagających obsługę wykonawców.
   

 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

bottom of page